ES
01
Carta del President
02
Carta del Director General
03
Decàleg de principals indicadors

7.5. Risc de crèdit i de contrapart

El risc de crèdit correspon a les pèrdues que sofriria el Grup en cas que el deutor no complís amb les seves obligacions contractuals, sigui un soci o altres contraparts. És a dir, és el risc corresponent a l’incompliment de pagament per part del client de les seves operacions de crèdit, préstec o aval, pel que fa als productes financers tradicionals, o bé per part de la contrapart o l’emissor d’altres actius financers com els corresponents a la cartera de renda fixa.

D’acord amb la normativa actual de solvència, el risc de crèdit es cobreix mitjançant l’existència i el control d’uns recursos propis capaços d’absorbir els riscos assumits, i també mitjançant la constitució de provisions destinades a la cobertura d’insolvències. Aquestes cobertures se separen en cobertures específiques per a riscos dubtosos, l’objectiu de les quals és cobrir les exposicions amb incompliments o amb dubtes en el seu reemborsament total, i en cobertures de risc normal. Les cobertures de risc normal es classifiquen en cobertures de risc normal genèriques i cobertures de risc normal en vigilància especial, corresponent aquestes últimes a les cobertures d’operacions que presenten debilitats en la seva solvència, però sense plantejar dubtes en el seu reemborsament total.

Cal assenyalar la col·lateralització elevada de tota la cartera creditícia del Grup, que contribueix a millorar les seves ràtios de gestió. El percentatge d’operacions amb garantia real representa un 77,84 % del crèdit a la clientela total al tancament de l’exercici 2018, amb la qual cosa es mantenen els nivells històrics elevats de garanties reals.

Seguint la línia de diversificació i col·lateralització en la concessió de préstecs amb garantia hipotecària característica de l’Entitat, cal destacar que, durant l’exercici 2018, s’han concedit 962 operacions (819 en l’exercici 2017) per un import mitjà de 183 milers d’euros (179 milers d’euros el 2017) i amb un Loan to Value mitjà del 62,38 % (64,39 % el 2017), prenent com a referència per al seu càlcul les taxacions convenientment actualitzades durant l’exercici 2018.

En data 31 de desembre de 2018, la taxa de morositat de Caixa d’Enginyers se situa en el 2,77 %, substancialment per sota del nivell de morositat mantingut pel sector, situat en el 5,84 %.

DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT A LA CLIENTELA PER TIPUS DE GARANTIA I DE PRESTATARI

Al tancament de l’exercici 2018, el total de provisions del Grup destinades a la cobertura de possibles insolvències del crèdit a la clientela i dels valors representatius de deute s’han situat en 28.406 milers d’euros, dels quals 2.694 milers d’euros corresponen a provisions de risc normal, 4.260 milers d’euros a provisions de risc normal en vigilància especial i 21.452 milers d’euros a provisions específiques d’actius dubtosos.

El total de provisions associades a la cartera d’inversió creditícia mantingudes el 31 de desembre de 2018, que ascendeixen a 27.428 milers d’euros, representen una ràtio de cobertura del 57,93 %, sent significatives ateses les sòlides garanties de la cartera creditícia.

D’altra banda, l’operativa interbancària, la renda fixa, els derivats i altres instruments financers també estan exposats al risc de crèdit. El Grup té una Política d’Inversions Financeres, en la qual s’estableix un sistema de límits d’acord amb el seu perfil de riscos, que permet evitar concentracions de risc de crèdit. La major part de les inversions en cartera es troba en actius amb bona qualificació creditícia i, sobretot, més de la meitat de les inversions són en deute públic espanyol.

Tot seguit, es presenta la distribució de la cartera d’inversions financeres del Grup consolidat des del punt de vista prudencial, excloent-hi la cartera de negociació, en data 31 de desembre de 2018, en funció dels diferents nivells de ràting i del tipus de deute.

El risc de crèdit inclou el risc de contrapart, que és el risc que les contrapartides incorrin en incompliments amb el Grup abans de la liquidació definitiva de les operacions amb instruments derivats, de les operacions amb compromís de recompra, de les operacions de préstec de valors, de les operacions amb liquidació diferida i de les operacions de finançament de les garanties.

Caixa d’Enginyers revisa el compliment dels límits de contrapart al Mercat Interbancari, les operacions simultànies i les operacions amb derivats, així com els límits per qualificació creditícia de l’emissor en el mercat de Renda Fixa. El seguiment i el compliment de l’estructura de límits permeten evitar concentracions de risc que puguin afectar els recursos propis de l’Entitat.

DISTRIBUCIÓ DE LA CARTERA D’INVERSIONS

Cal destacar que el risc de contrapart assumit pel Grup és molt poc significatiu en relació amb el risc de crèdit total.

A més, el risc de concentració de crèdit, que està associat a la possibilitat que es produeixin pèrdues significatives com a conseqüència de la concentració de risc en un grup reduït d’acreditats, en un conjunt d’acreditats de comportament similar o en actius financers especialment correlacionats, constitueix un element essencial en la gestió del risc de crèdit.

Amb l’objectiu de limitar la concentració sectorial, Caixa d’Enginyers ha adoptat, d’una banda, una política de concessió de crèdit prudent, la qual cosa dona com a resultat una cartera d’inversió creditícia de qualitat i ben diversificada; i, de l’altra, una política d’inversions financeres, en l’àmbit de Grup, en què s’estableixen límits prudents al conjunt de les inversions en cada sector econòmic.

La distribució de l’exposició al risc de crèdit presenta un nivell adequat de diversificació sectorial, i els pesos més significatius són els que corresponen a les activitats econòmiques següents: béns seents, 18,66 %; serveis empresarials i professionals, 17,75 %; consum no bàsic discrecional, 15,13 %; indústries transformadores i manufactureres, 11,60 %; finances no bancàries, 8,59 %; productes de primera necessitat, 7,68 %; subministraments d’ús públic, 7,59 %; i serveis de telecomunicacions i tecnologies de la informació, 6,10 %.

A més, les polítiques esmentades de concessió de crèdit i d’inversions financeres estableixen uns límits d’import i de jerarquia en la presa de decisions de concessió que permeten controlar la concentració individual o de grup empresarial.

D’acord amb el Reglament UE 575/2013, tots els riscos que una entitat adquireixi amb una mateixa contrapart, física, jurídica o grup econòmic, pública o privada, es consideraran grans riscos quan el seu valor agregat superi el 10 % dels recursos propis del Grup.

CONCENTRACIÓ SECTORIAL

Pel que fa a les carteres de renda fixa corporativa del Grup, aquestes es troben ben diversificades, ja que estan distribuïdes en 69 grups emissors de bona qualitat creditícia.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar