ES
01
Carta del President
02
Carta del Director General
03
Decàleg de principals indicadors

8.2 Resultats

8.2.1. Resultat consolidat

El resultat de l’exercici del Grup, en data 31 de desembre de 2018, ha estat d’11.162 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució del 8,81 % respecte als 12.240 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2017. Aquest resultat reflecteix un entorn actual complex per al sector financer, en el qual els tipus d’interès han continuat en mínims històrics i la conjuntura dels mercats financers ha estat adversa, especialment, durant l’últim trimestre de l’exercici.

EVOLUCIÓ DEL RESULTAT CONSOLIDAT (EN MILERS D’EUROS)

L’evolució del resultat, juntament amb el creixement orgànic dels fons propis que, per la seva banda, ha permès potenciar la fortalesa financera del Grup, han situat la rendibilitat sobre fons propis (ROE), al tancament de l’exercici 2018, en el 6,76 %, davant el 7,92 % aconseguit el 31 de desembre de 2017.

EVOLUCIÓ DE LA RENDIBILITAT SOBRE RECURSOS PROPIS (ROE)

Així mateix, la rendibilitat sobre actius (ROA) s’ha situat en el 0,35 %, en data 31 de desembre de 2018, davant el 0,44 % de l’exercici anterior.

EVOLUCIÓ DE LA RENDIBILITAT SOBRE ACTIUS (ROA)

El marge d’interessos durant l’exercici 2018 s’ha situat en 34.106 milers d’euros, per la qual cosa ha registrat una disminució de 3.041 milers d’euros (-8,19 %, en termes relatius) respecte a l’exercici 2017. Aquesta disminució es deu, bàsicament, a la prolongada baixada dels tipus d’interès, que ha afectat, fonamentalment, la rendibilitat de les posicions renovades de la cartera de renda fixa.

EVOLUCIÓ DEL MARGE D’INTERESSOS (EN MILERS D’EUROS)

El net entre ingressos i despeses per comissions s’ha situat en 21.338 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2018, respecte als 23.738 milers d’euros registrats el desembre de 2017, la qual cosa representa una disminució de 2.400 milers d’euros (-10,11 %, en termes relatius) a conseqüència, bàsicament, de l’evolució negativa dels mercats, que ha repercutit en una disminució del volum d’ingressos per la gestió de productes corresponents al negoci de gestió d’actius, en particular dels fons d’inversió i de la gestió discrecional de carteres (vegeu l’apartat 8.1.2. Passiu i altres recursos gestionats - Recursos gestionats de fora de balanç d’aquest informe).

El resultat net d’operacions financeres ha ascendit a 4.525 milers d’euros al tancament de l’exercici 2018, a causa, bàsicament, de la materialització de part de plusvàlues latents de la cartera d’actius financers disponibles per a la venda, aprofitant la conjuntura dels mercats, favorable per als esmentats actius.

El net entre altres ingressos i despeses d’explotació ha disminuït en 1.084 milers d’euros a causa, bàsicament, de l’increment de la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits i al Fons Únic de Resolució en 612 milers d’euros respecte a l’exercici anterior, així com de la modificació del registre comptable de les comissions financeres compensadores de costos directes, incorporada per la Circular 4/2017, que deixen de computar-se en aquest capítol i passen a meritar-se íntegrament en la TIR de l’operació.

Com a resultat de les diferents magnituds exposades, el marge brut, en data 31 de desembre de 2018, s’ha situat en 58.258 milers d’euros, davant els 63.035 milers d’euros amb què va tancar l’exercici 2017, la qual cosa representa una disminució del 7,58 %. Cal assenyalar que el marge d’interessos i les comissions netes representen el 95,17 % del marge brut al tancament de l’exercici 2018.

EVOLUCIÓ DEL MARGE BRUT (EN MILERS D’EUROS)

Les despeses d’explotació (despeses d’administració i amortitzacions) han disminuït en un 5,59 % respecte a l’exercici anterior com a resultat, bàsicament, de la minoració de l’import amortitzat durant l’exercici 2018 respecte a l’exercici anterior, derivat de l’exercici de reestimació de les vides útils del software desenvolupat internament. A conseqüència d’aquest exercici, la vida útil mitjana d’aquest software ha passat de 4 anys a 9 anys, aplicant-se les esmentades modificacions de forma prospectiva a partir de l’exercici 2018. Per la seva banda, les despeses d’administració s’han mantingut estables respecte a l’exercici anterior, fins i tot amb el creixement important en nombre de socis, en transaccions operatives i en volum de negoci, si bé la disminució del marge brut ha derivat en una ràtio d’eficiència que s’ha situat, en data 31 de desembre de 2018, en el 76,01 %.

El net de les provisions i del deteriorament del valor dels actius financers ha continuat revertint-se, amb una recuperació neta durant l’exercici 2018 de 1.829 milers d’euros. Aquesta recuperació respon a la gestió prudent del risc de crèdit que realitza l’Entitat, que, juntament amb la millora de la qualitat de l’actiu, ha permès disminuir la ràtio de morositat respecte a la de l’exercici anterior i mantenir la ràtio de cobertura lleugerament superior a la de l’exercici anterior.

La despesa per impost sobre beneficis, inclou la diferència entre l’import de la liquidació de l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2017 i la despesa registrada en l’esmentat exercici per aquest concepte, que correspon, bàsicament, a la deducció per activitats d’innovació tecnològica aplicada a la liquidació de l’Entitat, així com a la reducció de la base imposable de l’impost de l’exercici 2017 de Caixa d’Enginyers i de les filials Caixa d’Enginyers Vida, Companyia d’Assegurances i Reassegurances, SAU, i Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU, per la reserva de capitalització.

8.2.2. Resultats individuals de les entitats del Grup

Tot seguit, es mostra l’evolució dels resultats de Caixa d’Enginyers i de les filials del Grup, així com de l’entitat associada Norbolsa, entitat en què Caixa d’Enginyers manté una participació del 10 % amb l’objectiu de potenciar els serveis prestats actualment als socis en l’àmbit dels mercats de valors, línia de negoci estratègica del Grup:

Durant l’exercici 2018, el resultat de Caixa Enginyers Gestió, s'ha situat en 1.123 milers d’euros, la qual cosa ha representat un increment de 681 milers d’euros (un 154,07 %, en termes relatius) degut, bàsicament, al fet que, durant l’exercici 2018, amb l’entrada en vigor de la normativa MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), Caixa Enginyers Gestió no ha incorregut en la comissió de comercialització per les participacions d’aquells fons d’inversió que s’han incorporat a patrimonis emmarcats en contractes de gestió discrecional de carteres.

El resultat de la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers, durant l’exercici 2018, s’ha situat en 14 milers d’euros, la qual cosa ha representat un increment de 186 milers d’euros (un 108,14 %, en termes relatius) degut, bàsicament, al fet que, durant l’exercici 2017, la Fundació va aplicar, a ajuts per a la promoció de l’activitat educativa i cultural, els excedents de l’exercici 2016 pendents d’aplicar, derivats d’un donatiu extraordinari de 500 milers d’euros, rebut de Caixa d’Enginyers, en el marc del programa d’activitats previstes per a la celebració del 50 aniversari.

RESULTATS DE LES ENTITATS DEL GRUP 2018 2017 Variació (Abs) Variació (%)
Caixa de Crèdit dels Enginyers, S. Coop. de Crèdit 9.317 9.816 -499 -5,08%
Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU 1.123 442 681 154,07%
Caixa Enginyers Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SAU 1.376 1.340 36 2,69%
Caixa Enginyers, Operador de Bancassegurances Vinculat, SLU 474 598 -124 -20,74%
Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda. 28 31 -3 -9,68%
Fundació Privada de la Caixa d'Enginyers 14 -172 186 -108,14%
RESULTATS DE LES ENTITATS ASSOCIADES 2018 2017 Variación (Abs) Variación (%)
Norbolsa, S.V., S.A. (*) 1.643 1.615 28 1,73%

En milers d'euros. (*) Caixa d’Enginyers manté una participació a Norbolsa, SV, SA, del 10 %.

8.2.3. Remuneració als òrgans de govern

Totes les remuneracions que perceben el Consell Rector i les comissions delegades de l’Entitat i els Consells d’Administració i comissions delegades de les filials del Grup corresponen al reintegrament de les despeses que els origina l’acompliment de la seva funció, així com a dietes per assistència a reunions. Els òrgans de govern no perceben cap altra remuneració pel desenvolupament de les seves funcions com a membres dels esmentats consells i comissions.

Les remuneracions dels membres del Consell Rector i dels Consells d’Administració de les filials han ascendit a 319 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució del 3,92 % respecte als 332 milers d’euros de l’exercici anterior.

El Grup no ha contret obligacions en matèria de pensions o pagaments de primes d’assegurances de vida amb els membres dels òrgans de govern esmentats.

8.2.4. Proposta de distribució de resultats

El resultat de Caixa d’Enginyers, en data 31 de desembre del 2018, ha estat de 9.317 milers d’euros.

Tot seguit, es detalla la proposta de distribució del resultat de l’exercici 2018, que el Consell Rector de l’Entitat sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis:

Distribució del Resultat 2018
Interessos a pagar als socis per aportacions al capital 2.930
A reserva obligatòria 3.548
A reserva voluntària 2.839
  9.317

En milers d'euros.

El repartiment dels 2.930 milers d’euros en concepte d’interessos a pagar als socis per aportacions al capital comporta l’aplicació d’un tipus d’interès nominal del 4,00 %.

Així mateix, el Consell Rector de l’Entitat Dominant sotmet a l’aprovació de l’Assemblea General de Socis la reclassificació de part de les reserves voluntàries a una reserva indisponible, durant un termini de 5 anys, per un import de 196 milers d’euros, en concepte de reserva de capitalització, per tal d’aplicar la reducció en la base imposable de l’Impost sobre Societats, segons allò que disposa l’article 25 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar