ES
01
Carta del President
02
Carta del Director General
03
Decàleg de principals indicadors

Durant l’exercici 2018, en un entorn caracteritzat per les necessitats creixents de capital derivades de les fortes exigències reguladores, en què els tipus d’interès s’han mantingut en zona de mínims històrics i la conjuntura dels mercats financers ha estat adversa, especialment, en l’últim trimestre de l’exercici, el Grup ha continuat mantenint un nivell òptim dels seus principals indicadors i incrementant el volum de negoci.

8.1 Informe de l’activitat

8.1.1 Actiu

L'actiu total del Grup, a 31 de desembre de 2018, ha estat de 3.227.111 milers d’euros, la qual cosa representa un augment del 15,31 % en termes relatius i 428.428 milers d’euros en termes absoluts respecte al tancament de l’exercici 2017. Aquest increment respon, d’una banda, a l’increment dels valors representatius de deute en 362.497 milers d’euros (un 37,13 %, en termes relatius) i, de l’altra, a l’increment del crèdit a la clientela en 63.139 milers d’euros (un 3,89 %, en termes relatius).

EVOLUCIÓ DE L’ACTIU (EN MILIONS D’EUROS)

Valors representatius de deute

Les inversions en valors representatius de deute, que formen part de les carteres d’actius financers mantinguts per negociar, actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats, actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global i actius financers a cost amortitzat, han passat de 976.258 milers d’euros a 1.338.755 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2017 i 2018, respectivament, i representa un augment de 362.497 milers d’euros (37,13 %, en termes relatius). Aquestes posicions engloben, majoritàriament, bons representatius de deute sobirà, principalment, espanyol.

Tot seguit, es mostra la distribució de les inversions en valors representatius de deute, per tipus de cartera, en data 31 de desembre de 2018:

DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS PER TIPUS DE CARTERA (%)

Crèdit a la clientela

El crèdit a la clientela, que es registra en la cartera d’actius financers a cost amortitzat, ha experimentat un increment del 3,89 %, en termes relatius, respecte a l’exercici anterior, i ha assolit la xifra d’1.687.225 milers d’euros al tancament de l’exercici 2018.

EVOLUCIÓ DEL CRÈDIT A LA CLIENTELA (EN MILIONS D’EUROS)

El crèdit a la clientela, en data 31 de desembre de 2018, representa un 74,85 % de la cartera d’actius financers a cost amortitzat i un 52,28 % de l’actiu total.

CRÈDIT A LA CLIENTELA I RESTA D’ACTIUS RESPECTE AL TOTAL DE L’ACTIU (%)

Dins del crèdit a la clientela, el crèdit amb garantia hipotecària ha estat d’1.268.252 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2018, la qual cosa representa un 75,17 % del total del crèdit a la clientela i un 39,30 % de l’actiu total en la data esmentada.

EVOLUCIÓ DEL CRÈDIT A LA CLIENTELA AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA (EN MILIONS D’EUROS)

Per la seva banda, el nombre d’operacions de crèdit amb garantia hipotecària formalitzades durant l’exercici 2018 ha ascendit a 962, i l’import total del nou finançament atorgat ha estat de 176.185 milers d’euros.

També cal assenyalar l’increment en un 11,76 % registrat en el crèdit a la clientela sense garantia real, que ha assolit els 315.773 milers d’euros al tancament de l’exercici 2018 davant els 282.550 milers d’euros de l’exercici anterior. Per la seva banda, el nombre d’operacions sense garantia real formalitzades durant l’exercici 2018 ha ascendit a 1.346, i l’import total del nou finançament atorgat ha estat de 142.131 milers d’euros.

Finalment, el finançament total concedit ha estat de 328.664 milers d’euros, que corresponen a 2.430 operacions.

DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D’ALTES DE PRÉSTECS I CRÈDITS (%)

DISTRIBUCIÓ DE L’IMPORT D’ALTES DE PRÉSTECS I CRÈDITS (%)

Pel que fa a l'evolució de la distribució del crèdit a la clientela, cal destacar-ne el manteniment d’una bona qualitat del crèdit i el seu suport, en gran part, per garanties reals, la majoria de les quals són hipotecàries.

En el quadre següent, es mostra la distribució de les garanties que emparen el crèdit a la clientela amb risc normal i risc normal en vigilància especial.

EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT A LA CLIENTELA AMB RISC NORMAL I RISC NORMAL EN VIGILÀNCIA ESPECIAL PER TIPUS DE GARANTIA (%)

El crèdit amb garantia hipotecària a les llars per a l’adquisició de l’habitatge representa el 79,02 % del crèdit amb garantia real hipotecària. El 84,10 % d’aquest crèdit presenta un Loan to Value (LTV) inferior o igual al 80 %, prenent com a referència per al seu càlcul les taxacions convenientment actualitzades el 31 de desembre de 2018, d’acord amb la distribució per LTV que es mostra a continuació.

DISTRIBUCIÓ PER LTV DEL CRÈDIT HIPOTECARI A LES LLARS PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGE (%)

A més, les operacions de refinançament i reestructuració, al tancament de l’exercici 2018, s’han situat en 25.424 milers d’euros respecte als 30.813 milers d’euros assolits en l’exercici anterior, la qual cosa representa un 1,51 % del total del crèdit a la clientela.

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2018, s’ha situat en 47.344 milers d’euros respecte als 54.030 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.

EVOLUCIÓ DEL CRÈDIT DUBTÓS (EN MILERS D’EUROS)

El crèdit dubtós, en data 31 de desembre de 2018, es distribueix en 37.746 milers d’euros corresponents a la cartera de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària i 9.598 milers d’euros corresponents a la resta de préstecs i crèdits, la qual cosa representa un 79,73 % i un 20,27 %, respectivament.

DISTRIBUCIÓ DEL CRÈDIT DUBTÓS PER TIPUS DE GARANTIA (%)

Dels actius dubtosos, en data 31 de desembre del 2018, 34.566 i 12.778 milers d’euros corresponen a imports classificats per morositat i per raons diferents a la morositat, respectivament. La ràtio de morositat, que incorpora la totalitat de crèdits dubtosos, en data 31 de desembre de 2018, ha estat del 2,77 %, davant el 3,33 % de 31 de desembre de 2017. Cal destacar que l’Entitat ha mantingut la ràtio de morositat substancialment per sota de la mitjana del sector financer, que s’ha situat, al tancament de l’exercici 2018, en el 5,8 %. Aquesta evolució és el resultat de l’aplicació rigorosa d’una estricta política de concessió creditícia, de la qualitat dels actius i de les seves garanties.

EVOLUCIÓ DE LA RÀTIO DE MOROSITAT (%)

Per la seva part, la cobertura de la pèrdua per risc de crèdit ha passat de 29.325 milers d’euros a 27.428 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2017 i 2018, respectivament, d’acord amb els requisits que exigeix el Banc d’Espanya i atesos els criteris de màxima prudència valorativa.

PROVISIONS PER COBERTURA DE LA PÈRDUA PER RISC DE CRÈDIT (EN MILERS D’EUROS)

Cal assenyalar que el 26,03 %, el 42,72 % i el 66,13 % de cobertures per a risc normal, risc normal en vigilància especial i risc dubtós, respectivament, estan cobrint actius emparats per garantia hipotecària.

EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA COBERTURA PER A RISC NORMAL (%)

EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA COBERTURA PER A RISC NORMAL EN VIGILÀNCIA ESPECIAL (%)

EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA COBERTURA PER A RISC DUBTÓS (%)

La política estricta en la concessió de crèdit que adopta l’Entitat, la qual permet mantenir la morositat en nivells baixos, combinada amb l’aplicació de criteris de màxima prudència valorativa en la determinació de les necessitats de cobertura del risc de crèdit, es tradueix en una ràtio de cobertura, que se situa en el 57,93 % en data 31 de desembre de 2018.

EVOLUCIÓ DE LA RÀTIO DE COBERTURA (%)

Els actius adjudicats, que corresponen a actius rebuts per l’Entitat en pagament de deutes, s’han situat en 2.131 milers d’euros el 31 de desembre de 2018, davant els 1.740 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior. Així mateix, el volum d’aquesta cartera, en data 31 de desembre de 2018, representa el 0,07 % de l’actiu total. Cal assenyalar que la gestió dels actius adjudicats la fa la mateixa Entitat.

La titulització hipotecària és el procés mitjançant el qual una entitat financera cedeix els drets de crèdit hipotecari que té en l’actiu del seu balanç i els transforma en actius financers negociables en mercats organitzats. Per tant, és un instrument de finançament pel qual s’utilitzen drets de crèdit il·líquids com a element col·lateral per convertir-se en actius financers líquids negociables.

Caixa d’Enginyers ha participat en cinc programes de titulització hipotecària multicedents, dels quals, actualment, tres continuen vigents amb un import pendent d’amortitzar, el 31 de desembre de 2018, de 31.981 milers d’euros, davant un import inicial de 241 milions d’euros.

A més, l’Entitat ha realitzat, com a cedent única, dos programes de titulització d’actius hipotecaris, el fons Caixa Enginyers TDA 1, Fons de Titulització d’Actius, i el fons Caixa Enginyers AyT 2, Fons de Titulització d’Actius, per un import inicial de 270 milions i 450 milions d’euros, respectivament. En data 31 de desembre de 2018, l’import pendent d’amortització, agregat per a les dues titulitzacions, és de 402.706 milers d’euros.

Tot seguit, s’inclou la distribució per qualificació creditícia dels bons emesos1 pels cinc programes de titulització d’actius abans comentats que l’Entitat manté en cartera, en data 31 de desembre de 2018, per un import total de 434.493 milers d’euros:

DISTRIBUCIÓ DELS BONS PER QUALIFICACIÓ CREDITÍCIA (%)

Vegeu l’apartat 7. Gestió del risc d’aquest informe, en el qual es fa una anàlisi exhaustiva dels diferents riscos que assumeix el Grup.

1 El valor assignat, seguint els criteris establerts a la CRR, en cas de disposar de valoracions creditícies de diferents agències de qualificació, es correspon amb la menor de les qualificacions.

8.1.2. Passiu i altres recursos gestionats

Volum de negoci

El volum de negoci bancari, definit a nivell de gestió com la suma dels recursos de tercers gestionats i el crèdit a la clientela brut, ha estat de 6.190.206 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2018, davant els 5.750.361 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2017, la qual cosa representa un augment de 439.845 milers d’euros (7,65 %, en termes relatius).

Tot seguit, es detalla la distribució del volum de negoci:

2018 2017 Variació (Abs) Variació (%)
Crèdit a la clientela brut 1.697.104 1.611.341 85.763 5,32 %
Recursos gestionats del passiu 2.762.080 2.377.618 384.462 16,17 %
Recursos gestionats fora de balanç 1.731.022 1.761.402 -30.380 -1,72 %
Total volum de negoci 6.190.206 5.750.361 439.845 7,65 %
En milers d’euros.
Recursos Gestionats

El total de recursos de tercers gestionats i fons propis ha estat, en data 31 de desembre de 2018, de 4.658.161 milers d’euros davant els 4.293.572 milers d’euros de 31 de desembre de 2017, la qual cosa representa un augment de 364.589 milers d’euros (8,49 %, en termes relatius).

Tot seguit, es detalla la distribució dels recursos gestionats:

2018 2017 Variació (Abs) Variació (%)
Fons propis  165.059 154.552 10.507 6,80 %
Recursos gestionats del passiu 2.762.080 2.377.618 384.462 16,17 %
Recursos gestionats fora de balanç 1.731.022 1.761.402 -30.380 -1,72 %
Total de recursos de tercers gestionats i fons propis 4.658.161 4.293.572 364.589 8,49 %
Dels quals: Totals de recursos gestionats de clientes 4.362.735 3.796.077 566.658 14,93 %
En milers d’euros.

A més, tot seguit, es presenta la seva evolució en els últims cinc exercicis segons la seva classificació:

RECURSOS GESTIONATS (EN MILIONS D’EUROS)

En milers d'euros.

Recursos gestionats del passiu

Els recursos gestionats del passiu s’han situat, en data 31 de desembre de 2018, en 2.762.080 milers d’euros en comparació dels 2.377.618 milers d’euros de 31 de desembre de 2017, la qual cosa representa un increment de 384.462 milers d’euros (16,17 %, en termes relatius).

Els dipòsits de la clientela han incrementat en 379.716 milers d’euros (16,86 %, en termes relatius) i s’han situat, el 31 de desembre de 2018, en 2.632.045 milers d’euros davant els 2.252.329 milers d’euros del tancament de l’exercici 2017.

EVOLUCIÓ DELS DIPÒSITS DE LA CLIENTELA (EN MILIONS D’EUROS)

En milers d'euros.

La composició dels dipòsits de la clientela segons la seva naturalesa presenta la distribució següent:

2018 2017 Variació (abs) Variació (%)
Dipòsits a la vista 2.042.480 1.409.462 633.018 44,91 %
Dipòsits a termini 527.887 575.429 -47.542 -8,26 %
Cessions temporals d'actius 61.210 266.829 -205.619 -77,06 %
Ajustos per valoració 468 609 -141 -23,11 %
Total dipòsits de clients  2.632.045 2.252.329 379.716 16,86 %
En milers d’euros.

El finançament del Banc Central Europeo s'ha mantingut, durant l'exercici 2018, en 100 milions d’euros. Tot aquest finançament correspon a la liquiditat obtinguda a través del programa de finançament a llarg termini del BCE (TLTRO II), el qual s’està traslladant íntegrament als socis a través de la concessió de crèdit.

Finalment, cal destacar que el Grup ha mantingut una ràtio de liquiditat estructural del 157,75 %, al tancament de l’exercici 2018, més de 65 punts per sobre de la mitjana del sector financer, un aspecte que manifesta la seva posició excel·lent de liquiditat i que li permet fer front a canvis de l’entorn financer, així com a episodis d’estrès en els mercats financers. Al seu torn, aquesta situació òptima de liquiditat li permet disposar d’una àmplia oferta de finançament per als socis i per a l’economia (vegeu l’apartat 7.7. Gestió del risc – Risc estructural de liquiditat d’aquest informe).

Recursos gestionats de fora de balanç

Els recursos gestionats de fora de balanç s’han situat en 1.731.022 milers d’euros, en data 31 de desembre de 2018, respecte als 1.761.402 milers d’euros de 31 de desembre de 2017, la qual cosa representa una disminució de l’1,72 %, en termes relatius, derivada, bàsicament, de l’evolució negativa dels mercats, que s’ha vist esmorteïda per l’increment de noves aportacions. Aquesta evolució dels mercats ha afectat, principalment, els patrimonis dels fons d’inversió i els valors de renda variable.

Tot seguit, es detalla la distribució dels recursos gestionats de fora de balanç:

2018 2017 Variació (abs) Variació (%)
Fons d'inversió 845.281 880.528 (35.247) (4,00 %)
Fons d'inversió interns 554.433 597.193 (42.760) (7,16 %)
Fons d'inversió externs 290.848 283.335 7.513 2,65 %
Assegurances 460.050 412.273 47.777 11,59 %
Fons de pensions interns 211.533 218.263 (6.730) (3,08 %)
Pla de previsió assegurat 8.522 9.551 (1.029) (10,77 %)
Pla individual d'estalvi sistemàtic 109.618 90.964 18.654 20,51 %
Rendes vitalícies 73.485 52.797 20.688 39,18 %
Sialp 9.283 7.831 1.452 18,54 %
Unit linked 46.192 26.882 19.310 71,83 %
Fons de pensions externs 1.417 5.985 (4.568) (76,32 %)
Valors 425.691 468.601 (42.910) (9,16 %)
Renda variable 327.056 384.181 (57.125) (14,87 %)
Renda fixa 98.635 84.420 14.215 16,84 %
Total de recursos gestionats de fora de balanç 1.731.022 1.761.402 (30.380) (1,72 %)
En milers d’euros.
Fons d’inversió

El patrimoni dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió i el patrimoni dels fons d’inversió externs comercialitzats pel Grup, que formen part dels recursos gestionats de fora de balanç, en el seu conjunt, s’han situat, a tancament de l’exercici 2018, en 845.281 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució del 4,00 %, en termes relatius, com a resultat, bàsicament, de l’evolució negativa dels mercats financers, que s’ha vist compensada, en part, per l’increment de noves aportacions.

El patrimoni total dels fons d’inversió gestionat per Caixa d’Enginyers Gestió, en data 31 de desembre de 2018, s’ha situat en 563.702 milers d’euros, davant els 608.464 milers d’euros de l’exercici anterior, la qual cosa representa una disminució del 7,36 %, en termes relatius.

Tot seguit, s’indica la distribució dels fons d’inversió gestionats per Caixa d’Enginyers Gestió per tipus de fons:

2018 2017 Variació
F.I. Renda Fixa 86.194 123.273 -30,08%
F.I. Renda Variable 219.818 215.184 2,15%
F.I. RF Mixta 134.720 126.573 6,44%
F.I. RV Mixta 25.255 25.515 -1,02%
F.I. Garantit 36.618 46.824 -21,80%
Altres fons 61.097 71.095 -14,06%
Total Fons d'inversió 563.702 608.464 -7,36%

En milers d'euros.

El nombre total de comptes de partícips dels fons d’inversió gestionats ha estat de 32.928 i 30.517 comptes, en data 31 de desembre de 2018 i 2017, respectivament, la qual cosa representa un increment del 7,90 %.

Tot seguit, es mostra l’evolució dels fons d’inversió comercialitzats pel Grup en els últims cinc exercicis:

EVOLUCIÓ DELS FONS D’INVERSIÓ COMERCIALITZATS (EN MILERS D’EUROS)

El servei de Gestió Discrecional de Carteres

El servei de Gestió Discrecional de Carteres de Caixa d’Enginyers ha tancat l’exercici 2018 amb un patrimoni gestionat de 248 milions d’euros, la qual cosa representa un increment superior al 17 % respecte al tancament de l’exercici anterior. Aquest servei d’inversió ofereix una resposta immediata i dinàmica de gestió en funció de la successió de fets que es produeixen en els mercats financers.

Previsió social complementària

La previsió social complementària, corresponent als drets consolidats dels fons de pensions i a la provisió matemàtica del pla de previsió assegurat, gestionada per la filial Caixa d’Enginyers Vida, s’ha situat, en data 31 de desembre de 2018, en 321.151 milers d’euros, davant els 309.227 milers d’euros de 31 de desembre de 2017, la qual cosa representa un increment del 3,86 %.

Tot seguit, es mostra l’evolució dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat en els últims cinc exercicis:

EVOLUCIÓ DELS FONS DE PENSIONS I PLA DE PREVISIÓ ASSEGURAT (EN MILERS D’EUROS)

La distribució per tipus dels fons de pensions i del pla de previsió assegurat, els dos gestionats per Caixa d’Enginyers Vida, és la següent:

2018 2017 Variació
Ocupació 8.739 9.109 -4,06%
FP de Renda Fixa 11.070 13.146 -15,79%
FP de Renda Variable 78.137 76.525 2,11%
FP de RF Mixta 57.692 57.857 -0,29%
FP de RV Mixta 51.594 56.946 -9,40%
FP Garantit 4.301 4.680 -8,10%
PPA 109.618 90.964 20,51%
Total Fons de pensions i PPA 321.151 309.227 3,86%

En milers d'euros.

A més, el nombre total de comptes de partícips dels fons de pensions s’ha situat en 13.857 i 12.838 comptes, en data 31 de desembre de 2018 i 2017, respectivament, la qual cosa ha representat un increment del 7,94 %.

Vegeu l’apartat 6.2.vi. Nosaltres – Serveis personalitzats d’aquest informe, en el qual s’amplia la informació relativa als productes gestionats pel Grup.

8.1.3. Fons propis

Els fons propis del Grup, en data 31 de desembre de 2018, s’han situat en 176.283 milers d’euros, davant els 166.805 milers d’euros del tancament de l’exercici anterior.

EVOLUCIÓ DELS FONS PROPIS (EN MILERS D’EUROS)

El capital social, en data 31 de desembre de 2018, ha ascendit a 73.865 milers d’euros, corresponents a 769.427 títols de Caixa d’Enginyers distribuïts entre 22.619 socis amb aportacions al capital de Caixa d’Enginyers.

EVOLUCIÓ DEL CAPITAL SOCIAL (EN MILERS D’EUROS)

En data 31 de desembre de 2018, les entitats dependents del Grup Caixa d’Enginyers han mantingut 44.355 títols cooperatius, per un valor nominal de 4.258 milers d’euros, la qual cosa representa un 5,76 % del total del capital de l’Entitat.

Com a cooperativa de crèdit, Caixa d’Enginyers manté una estructura de capital molt atomitzada, que compleix en tot moment amb els límits marcats en els Estatuts, de manera que no hi ha cap soci que tingui títols cooperatius per un import superior al 2,50 % del capital social, en el cas de persones físiques, o al 10,00 %, en el cas de persones jurídiques.

Les participacions més significatives en el capital social de l’Entitat, per part de persones jurídiques, corresponen a la Fundació Privada de la Caixa d’Enginyers i a Consumidors i Usuaris dels Enginyers, S. Coop. C. Ltda., amb el 4,45 % i l’1,01 %, respectivament, en data 31 de desembre de 2018. Pel que fa a les participacions per part de persones físiques, el grau elevat d’atomització de socis de l’Entitat comporta que la participació individual més elevada se situï, en data 31 de desembre de 2018, únicament en el 2,50 %.

La base social del Grup Caixa d’Enginyers ha augmentat en 26.998 socis durant l’exercici 2018 i ha assolit un total de 187.410 el 31 de desembre de 2018. Tot seguit, es mostra l’evolució de la base social en els últims cinc exercicis:

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS

El 93,09 % dels socis del Grup són persones físiques i el 6,91 % són persones jurídiques. En data 31 de desembre de 2018, la xifra de socis, quant a persones físiques i jurídiques, ha estat de 174.469 i 12.941, respectivament.

Les reserves del Grup s’han situat, en data 31 de desembre de 2018, en 95.452 milers d’euros, una xifra que representa un augment del 10,74 % respecte a l’exercici anterior. Les reserves suposen el 54,15 % dels fons propis.

EVOLUCIÓ DE LES RESERVES (EN MILERS D’EUROS)

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar