ES
01
Carta del President
02
Carta del Director General
03
Decàleg de principals indicadors

Nosaltres

6.1. Govern corporatiu

6.1.1. Estructura organitzativa

Tenim el compromís ferm de dur a terme les nostres activitats sota els principis ètics, de transparència i de bon govern, que regeixen el Grup per tal de donar resposta als requeriments dels diferents grups d’interès.

Aquest propòsit ha determinat una estructura organitzativa d’acord aquesta responsabilitat. L’Assemblea General, el Consell Rector i, com a organisme delegat d’aquest, la Comissió Executiva són els òrgans de govern que exerceixen funcions de control i gestió de l’Entitat.

El Consell Rector és el màxim òrgan d’administració de Caixa d’Enginyers i supervisa les polítiques que garanteixen l’establiment dels mecanismes de control intern.

El Consell Rector és el principal òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de l’Entitat que disposa de les competències adequades per desenvolupar les seves funcions i dur a terme un bon govern.

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expansió de la voluntat social de Caixa d’Enginyers. El seu funcionament i les seves facultats queden recollits en els Estatuts de l’Entitat i està integrada pels socis o els seus representants. A més, té la facultat per debatre sobre assumptes del seu interès i prendre decisions pel que fa a la política general de l’Entitat.

Consell Rector

El Consell Rector és el principal òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de l’Entitat i està compost, per tretze membres titulars: president, vicepresident, secretari i deu vocals. Cap conseller no té la condició d’executiu i gairebé tot són independents. Dotze dels membres són elegits, d’entre els socis, per l’Assemblea General, en votació secreta i pel nombre de vots més alt. El membre que resta és el representant dels professionals de l’Entitat.

La Política de Selecció i Nomenaments recull l’avaluació de la idoneïtat del candidat, segons determinats requisits d’honorabilitat professional, i té en compte aspectes com la trajectòria, experiència i coneixements, els quals han de sers adequats a les funcions que cal exercir. Aquesta política articula mecanismes per tal que el Consell, en el seu conjunt, disposi de les competències adequades per desenvolupar les seves funcions i dur a terme un bon govern de l’Entitat, ateses les seves característiques d’escala, grandària i complexitat.

Comissió Executiva

La Comissió Executiva està constituïda pel president, el vicepresident, un secretari i un màxim de dos vocals del Consell Rector. És l’òrgan que exerceix determinades facultats delegades per l’esmentat Consell respecte a la gestió i administració de l’Entitat i que estan recollides en el Reglament Intern de Funcionament del Consell. La Comissió es reuneix un mínim de dotze vegades l’any. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Aquesta Comissió, delegada del Consell Rector, té com a finalitat la supervisió i l’assessorament en matèria de remuneracions, selecció i nomenament de membres del Consell, de l’Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern. Per a això aplica, entre d’altres, la Política de Diversitat, que assegura que es tenen en compte exclusivament criteris de mèrit i capacitat en relació amb les funcions a exercir per tal d’evitar qualsevol tendència discriminatòria, tant implícita com explícita, i observa els requisits d’idoneïtat de la candidatura recollits en la legislació vigent en cada moment. La seva responsabilitat és l’anàlisi i el seguiment periòdic de la Política de Selecció, Nomenaments i Cessament dels càrrecs esmentats, així com de la Política Retributiva, assegurant que estigui alineada amb una gestió sana i prudent de l’Entitat. La Comissió de Nomenaments i Retribucions està integrada per cinc membres del Consell, amb la figura d’un president, un secretari i tres vocals, sent un d’ells el conseller laboral. La Comissió, que es reuneix amb una periodicitat mínima anual, disposa d’un Reglament Intern de Funcionament aprovat pel Consell Rector, en el qual es recullen les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions.

La Direcció Executiva, a més de les seves funcions de gestió convencionals, participa activament en el sistema de control intern.

Comissió d'Auditoría y Riscos

La Comissió d’Auditoria i Riscos és una comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament, destinada a fer l’anàlisi i el seguiment periòdic del risc en l’àmbit de les atribucions delegades. El seu objectiu és assistir al Consell en la determinació i el seguiment de l’estratègia de riscos i de les activitats de l’Àrea de Gestió Global del Risc i de l’Àrea d’Auditoria Interna de l’Entitat. Es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral i està composta per cinc membres del Consell, amb la figura d’un president, un secretari i tres vocals. El Reglament Intern de Funcionament de la Comissió, aprovat pel Consell Rector, recull les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions.

Direcció General

És l’òrgan encarregat de la direcció executiva del Grup Caixa d’Enginyers i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup i de coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control. L’Alta Direcció (Direcció General) participa activament en el sistema de control intern de Caixa d’Enginyers i està constantment informada per totes les funcions encarregades de supervisar la seva efectivitat. Així mateix, la Direcció General de Caixa d’Enginyers és, al seu torn, la representant de l’Entitat davant del SEPBLAC.

Comitè de Direcció

La seva funció és la d’implementar les línies estratègiques del Grup i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup, així com en la coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control i altres àrees clau de l’Entitat. Actualment, i per donar resposta a la nova realitat del Grup, s’han format dos comitès:

 • Comitè de Direcció de Caixa d’Enginyers: implementa les línies estratègiques de l’Entitat.
 • Comitè de Direcció del Grup Caixa d’Enginyers: implementa les línies estratègiques de totes les societats que componen el Grup.

6.1.2. Organigrama funcional

En el nostre organigrama funcional, tots els departaments giren al voltant del soci, el centre del nostre univers. Ens organitzem a través de quatre grans eixos de servei a través dels quals, de forma transversal, donem la màxima col·laboració possible per oferir al soci un servei personalitzat i de qualitat. Aquests eixos són:

1 Àrees transversals corporatives: responsables dels temes institucionals i corporatius del Grup:

 • RSC/Comunicació
 • Organització, Qualitat i Innovació
 • Assessoria Jurídica UASC

2 Àrees de negoci: aporten tots els productes i serveis que els nostres socis puguin necessitar.

 • Gestió d’Actius (Caixa Enginyers Gestión SGI)
 • Negoci Assegurador (Caixa Enginyers Vida i Caixa Enginyers Operador Banca Seguros)
 • Mercat de Capitals
 • Negoci Bancari

3 Àrea de serveis al soci: constitueix el nostre principal motor i reuneix professionals amb la màxima formació per donar el millor servei.

Segments de gestió:

 • Banca Retail
 • Banca Personal i Banca Premium
 • Banca Institucional
 • Banca Empreses
 • Banca Majorista

Departaments:

 • Intel·ligència de Negoci i Planificació
 • Màrqueting
 • Serveis al Soci i Estratègia Digital

4 Àrees transversals de serveis al Grup: ofereixen un suport global i interdisciplinari a tota l’organització.

 • Back Office Centralitzat
 • Sistemes d’informació i Tecnologia
 • Gestió de persones
 • Gestió Global del Risc
 • Àrea Financera
Model de les tres línies de defensa

El Grup Caixa d’Enginyers té establert un model de gestió i control de riscos anomenat 3LD (tres línies de defensa).

El model distingeix tres grups que participen en la gestió efectiva dels riscos:

 • Primera línea de defensa (1LD): les funcions que són propietàries dels riscos i els gestionen. És responsable de mantenir un control intern i efectiu i d’executar procediments de control sobre els riscos. Està constituïda per les àrees de negoci i/o operativa.
 • Segona línea de defensa (2LD): les funcions que supervisen els riscos i desenvolupa funcions de gestió de riscos i compliment per monitorar els controls de la primera línia de defensa. Les funcions específiques comprenen:
  • Gestió de riscos
  • Compliment
  • Seguretat
  • Control, que monitora riscos financers, així com l’emissió de la informació financera.
 • Tercera línea de defensa (3LD): assumida íntegrament per Auditoria Interna, proporciona als òrgans de govern i a l’Alta Direcció un assegurament comprensiu basat en el més alt nivell d’independència dins de Caixa d’Enginyers.

6.1.3. Bon govern

La capacitat d’estructurar amb un model de negoci que proporciona valor afegit als grups d’interès, el qual es basa en l’aplicació de valors com l’ètica, el compromís i la confiança, és una característica que ha acompanyat Caixa d’Enginyers des del seu origen. Disposa de mecanismes que li permeten generar informació transparent i veraç als seus grups d’interès, establir pautes de comportament per a tots els integrants i consolidar un model de negoci eficient i sostenible. Aquests mecanismes s’han establert amb l’objectiu d’assegurar el desenvolupament de bones pràctiques de Govern corporatiu al si de l’Entitat mitjançant l’aplicació de polítiques i normes internes que afavoreixen la seva implementació, control i seguiment.

Codi ètic

El Codi ètic estableix els valors, principis i normes d’actuació que regeixen per a l’Entitat i els seus professionals. El Codi promou el desenvolupament de les tasques professionals amb criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència.

L’Entitat complementa les normes d’actuació incloses en el Codi ètic mitjançant l’elaboració i implantació de polítiques i normes d’actuació sobre matèries concretes. El Reglament Intern de Conducta en l’àmbit del Mercat de Valors (RIC) n’és un exemple.

Els treballadors disposen d’un Canal ètic en el qual poden interposar una denúncia per notificar possibles incompliments del Codi i/o de les normes que el desenvolupen.

El Comitè de Control Intern monitora el seguiment de les normes de conducta implantades i reporta als òrgans de govern els aspectes següents:

 • Deficiències detectades en els procediments i/o controls interns.
 • Tasques de control realitzades per al compliment dels criteris i pautes d’actuació.
 • Accions realitzades per resoldre els conflictes ètics que poguessin aflorar.
Política de Remuneracions

La Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb la regulació vigent.

El Consell Rector de Caixa d’Enginyers és el màxim òrgan decisor i garant en l’aplicació de la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers, la qual es delega en la Comissió Executiva.

Aquest òrgan té la responsabilitat de comprovar, amb una periodicitat mínima anual, el grau de compliment de la Política Retributiva. L’anàlisi d’aquest grau de compliment està delegada, al seu torn, en la Comissió de Nomenaments i Retribucions, les funcions principals de la qual són proposar, informar i supervisar les qüestions relatives a la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers; la selecció, nomenament i cessament d’alts directius i personal clau; i les funcions de control intern.

Anualment, es publica l'Informe de Rellevància Prudencial, que posa a l’abast dels grups d’interès el sistema de gestió del risc del Grup.

Els principis que regeixen la Política Retributiva del Grup Caixa d’Enginyers són:

 1. 1. Transparència
 2. 2. Sostenibilitat a llarg termini
 3. 3. Gestió prudent dels riscos
 4. 4. Vinculació a resultats
 5. 5. Generació de compromís i motivació en la plantilla
 6. 6. Evitació d’eventuals conflictes d’interès

6.1.4. Equip humà

Caixa d’Enginyers com a ocupador

A través del seu Pla Estratègic IMPULSA 2019, el Grup Caixa d’Enginyers ha apostat per reforçar el model de gestió de persones, aprofundint en el desenvolupament del talent i de les carreres professionals. Fruit d’aquest esforç, a finals de 2018 el Grup donava ocupació a 473 persones.

Ocupació de qualitat

Caixa d’Enginyers atreu i fidelitza professionals amb talent oferint condicions d’ocupació de qualitat. En aquest sentit, el 96 % dels empleats compta amb un contracte indefinit i el 99,36 % està a jornada completa.

Es promou la delegació de responsabilitats i s’impulsa l’emprenedoria entre els empleats oferint-los l’autonomia per poder dur a terme les seves idees. Diverses iniciatives s’encaminen cap a aquesta finalitat, com la bústia de suggeriments, la participació en grups de treball o la gestió per objectius.

22.921
Hores de formació
46 % ASSEGURANCES
18 % BANCA I FINANCES
9 % IDIOMES

En l’entorn professional, s’han creat i dinamitzat nous grups de treball transversals per fomentar la innovació i millora en els nostres processos, alhora que es fomenta la col·laboració i el compromís entre les persones que els integren.

A més, el 2018 s’ha impulsat el voluntariat corporatiu en col·laboració amb entitats i projectes com EFEC, Banc dels Aliments, Fundació Exit o la Fundació Somiar Despert.

Formant els professionals del futur

El Grup Caixa d’Enginyers ofereix un ampli rang de programes de formació per als seus professionals.

Durant el 2018 es van impartir 22.921 hores de formació, les quals es van repartir de la següent manera:

 • 46 % en l’àmbit d’assegurances
 • 18 % en l’àmbit de banca i finances
 • 9 % en l’àmbit d’idiomes (anglès)

Els diferents programes de formació han comptat amb 2.345 participants, dada que posa de manifest el compromís de Caixa d’Enginyers amb el desenvolupament del talent dels seus professionals.

Desenvolupament del lideratge

Comptar amb caps i directius que tinguin les habilitats necessàries per liderar i desenvolupar els professionals dels seus equips és fonamental per afavorir el compromís i mantenir una cultura empresarial basada en els nostres valors compartits. Amb aquest propòsit, el Grup Caixa d’Enginyers ofereix programes que ajudin a reforçar entre els seus caps i directius un estil de lideratge compartit.

Igualtat d’oportunitats

La igualtat d’oportunitats és un principi irrenunciable que forma part de la fortalesa laboral del Grup. Treballem per assegurar la igualtat d’oportunitats en tots els nivells de l’organització i perquè totes les persones vinculades a Caixa d’Enginyers disposin de les mateixes possibilitats d’accés a un lloc de treball i de promoció interna.

Una manera efectiva de garantir la igualtat d’oportunitats és desenvolupar mesures de conciliació que garanteixin l’equilibri entre la vida personal i laboral. Entre les mesures de conciliació disponibles s’ofereix l’opció de jornada flexible, acollir-se a permisos parentals, la possibilitat de disposar de llicències no retribuïdes i excedències o la realització de jornada intensiva en determinats períodes de l’any.

473
professionals en el Grup 31/12/2018
Creixement plantilla del Grup: + 3,05 %
40,47
Edat mitjana (anys)
10,92
índex de rotació (Fórmula Rotació – (Altes + Baixes voluntàries)/2*100/ Plantilla mitjana)
22.921
Hores de formació
467,75
plantilla mitjana 2018
96 %
Professionals amb contracte indefinit
70 %
Professionals amb titulació superior
2.345
Participants en formació
58 %
Homes
42 %
Dones
99,36 %
Professionals amb jornada completa
10
Permisos de maternitat
9
Permisos de paternitat
49,10
Mitjana d’hores en formació per professional


85 %
Tenen la titulació per poder assessorar d’acord amb MiFID II

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar